Služby

OP a OS elektrických zariadení

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000V a blezkozvodov podľa vyhlášky MPSV a R č. 718 / 2002 Z. z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

loading